Řád školní jídelny

Řád školní jídelny

Napsal Václav Uhlík. Kategorie Řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Vypracoval: Ing. Pišojová Hana, vedoucí ŠJ
Schválil: Mgr. Řehořová Jitka, ředitel školy
Provozní řád školní kuchyně nabývá platnosti ode dne: 01.09.2016

5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace


1. Důvod a způsob založení organizace

1.1 Vymezení činnosti
Veškeré služby, které jídelna poskytuje jsou v souladu se zřizovací listinou organizace.Pracovní
postupy probíhají v souladu s platnou legislativou, zejména pak se zákonem 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví dále upřesněného prováděcí vyhláškou 137/2004 Sb. o hygienických
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných.

1.1.1 Hlavní činnost
Jídelna na základě zřizovací listiny poskytuje školní stravování a řídí se vnitřními předpisy, které
jsou v souladu se školským zákonem (561/2004 Sb.) dále upřesněného prováděcí vyhláškou
107/2005 Sb., kde jsou zakotvené výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé
skupiny strávníků.
Zaměstnancům zařízení jídelna poskytuje závodní stravování dle zákona 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dále upřesněného vyhláškou 84/2005 Sb.
o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených
územními samosprávnými celky.

2. Provozní řád jídelny

2.1 Administrativní pokyny

2.1.1 Provozní doba - žáci a pedagogové
Obědy se vydávají ve všech dnech školní výuky v době od 11:45 do 14:00 hodin (pokud není
v mimořádných případech včas oznámeno jinak).

2.1.2 Provozní doba - výdej do jídlonosičů
Obědy se vydávají ve všech dnech školní výuky v době od 11:45 do 14:00 hodin (pokud není
v mimořádných případech včas oznámeno jinak).

2.1.3 Ceník
Strávníci 7 - 10 let: 25,00 Kč
Strávníci 11 - 14 let: 27,00 Kč
Strávníci 15 let a výše: 30,00 Kč
Cizí strávníci : 48,00 Kč

Identifikační karta: 36,00 Kč

2.1.4 Systém plateb stravného

Inkasní platby:
strávník (případně jeho zákonný zástupce) musí v peněžním ústavu zajistit souhlas s inkasem
ve prospěch účtu: 0100222401 / 0800, limit inkasa doporučujeme nastavit na 550,00 Kč jednou
měsíčně. Strávník (zákonný zástupce) doloží potvrzení o zřízení inkasa vedoucí školní jídelny.

Platby trvalým příkazem:
strávník (zákonný zástupce) zadá v peněžním ústavu trvalý příkaz k úhradě ve prospěch účtu:
2830331 / 0100. Variabilní symbol je k dispozici u vedoucí školní jídelny, které je nutno nahlásit
číslo účtu strávníka, pro případ vracení přeplatků.

Platby poštovní poukázkou:
strávník si před započetím stravovacího obdobím vyzvedne v kanceláři školní jídelny lístek
s informacemi ohledně platby stravného na následující měsíc.

Platby smluvní organizace:
smluvní organizace hradí odebrané obědy bezhotovostně za uplynulý měsíc. Podrobnosti tohoto
vztahu jsou definované v uzavřené smlouvě o poskytování služeb - stravování.

2.1.5 Přihlašování obědů
Školní jídelna vaří denně jeden druh jídla - oběd.

Po uhrazení stravného a aktivování identifikační karty, mají strávníci automaticky objednány
obědy. V případě zapomenutí identifikačního média, je třeba tuto skutečnost nahlásit vedoucí
školní jídelny. Ta strávníkovi vydá náhradní doklad, s jehož pomocí bude objednaný oběd vydán.
Dojde - li ke ztrátě, musí si strávník zakoupit médium nové. Vedoucí stravování vyvěšuje
jídelníček na nástěnce před jídelnou, internetové stránce www.5zscheb.cz a na období nejméně
3 dny předem.

2.1.6 Odhlašování stravy
Odhlášky se provádí nejpozději den předem (pracovní den) a to: osobně u vedoucí školní jídelny,
telefonicky 354 431 926, 778 428 607 a na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vyjímkou je posledních 5 pracovních dnů školního roku, kdy nelze provádět odhlášky. Důvodem
je nutnost včasného posledního objednání zboží, které nesmí zůstat na skladě po dobu prázdnin.
Pokud si strávník neodhlásí stravu včas, je možné ji vyzvednout do jídlonosičů.

Hromadné odhlášky, v případě exkurzí, výletů, lyžařských výcviků apod., se řeší pro celé třídy
ve spolupráci s příslušnými třídními učiteli.

Pokud strava není odhlášena a vyzvednuta, propadá bez náhrady.

Jedná-li se o účastníka školního (zvýhodněného) stravování, má na toto stravování nárok jen
v 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole. Pokud nedojde k odhlášení oběda ani
v následujících dnech bude (v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování
§ 4 odst. 9) strávníku (žáku) účtována plná cena oběda (viz ceník - cizí strávníci).

Jedná-li se o účastníka závodního stravování (zaměstnanci organizace), má (dle vyhlášky
84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích
zřízených územními samosprávnými celky § 3 odst.3)nárok na závodní stravování, pokud v daný
den na pracovišti odpracují alespoň 3 hodiny, jinak je tomuto strávníku účtována plná cena oběda
(viz ceník - cizí strávníci).

2.2 Organizace stravování

2.2.1 Vlastní stravování
Vstup jednotlivých skupin strávníků do prostor jídelny je dovolen jen v příslušné provozní době.
Nemocným strávníkům a je vstup do jídelny zakázán.

Po vstupu do jídelny se strávníci řadí do fronty, připraví si identifikační médium. Na výdejním
místě jsou povinni se prokázat kartou (náhradní stravenkou). Polévka a nápoje mají
samoobslužná výdejní místa.Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně, strávníci je
neodnášejí z místnosti. Konzumace probíhá vsedě u stolu. Po konzumaci strávník odnese použité
nádobí k příslušnému okénku.

Po celou dobu přítomnosti v prostorách školní jídelny strávníci zachovávají osobní bezpečnost,
hygienu stravování a společenská pravidla.

2.2.2 Úklid
Běžný úklid (stravou znečištěná podlaha, stoly...) v době provozní doby zajišťují v jídelně
pracovnice kuchyně na požádání strávníků či dohledu.

Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola. Pokud jsou prostory školní jídelny dále
používány k výukovým či jiným účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit úklid.

2.2.3 Dohled
Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně jiní zaměstnanci
organizace.

Je dohlíženo na dodržování bezpečnosti, hygienických zásad a zásad společenského chování.
Dohled reguluje osvětlení a větrání, upozorňuje zaměstnankyně kuchyně na možné nebezpečí
z hlediska hygieny a bezpečnosti (rozlitá polévka...)

Dojde-li k úrazu strávníků, ohlásí dohlížející úraz vedoucí školní jídelny (v případě její
nepřítomnosti vedoucí kuchařce, ve výdejně pracovnici výdejny) , která mu poskytne první
pomoc a provede zápis v knize úrazů.

Nikdo z personálu kuchyně ani učitelský dohled nemá právo nutit žáky k dojídání jídel. Strávník,
jehož chováním vznikla školní jídelně škoda, je povinen tuto škodu nahradit.

V případě opakovaného nedodržování tohoto provozního řádu, má vedoucí školní jídelny právo
vyloučit strávníka ze stravování.

3. Závěrečná ustanovení

Provozní řád školní jídelny je bezezbytku závazný pro všechny zaměstnance organizace
i účastníky stravování.

Originál provozního řádu je vyhotoven ve dvou provedeních, kdy jedno je uloženo u ředitele
školy a druhé u vedoucí školní jídelny, zde je možné požádat o jeho kopii. Kopie je vyvěšena
na nástěnce vedle jídelního lístku a přikládána organizacím jakou příloha ke smlouvě o
poskytování stravování.

Tento předpis nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení a je platný do vyhlášení předpisu nového.

 

Ing. Hana Pišojová

vedoucí školní jídelny

Mgr. Jitka Řehořová

ředitel organizace

Zvonění

1 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40
3 10:00 - 10:45
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:45 - 13:30
7 13:40 - 14:25
8 14:35 - 15:20

Odkazy

Kontaktujte nás

5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace
Matěje Kopeckého 1
350 02 Cheb

Email: 5zscheb@5zscheb.cz

Telefon:
škola - 354 430 643, 736 481 605
jídelna - 354 431 926
družina - 354 432 610

Více kontaktů: zobrazit kontakty

Zřizovatelem školy je: město Cheb

Zprávy e-mailem

Budete první informováni o novinkách, školních akcích, apod. Přihlášení odběru můžete kdykoliv zrušit.Co, kdo, kde, kdy: kalendář akcí

Kde nás najdete

Tip: Kliknutím na mapku přejdete na portál Mapy.cz