Informace školy

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Napsal Václav Uhlík . Publikováno v Informace školy

 

Ve dnech 16. 4. a 17. 4. 2024 se uskuteční zápis dětí do 1. tříd. Určen je pro budoucí školáky, kteří se narodili v období od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. V článku najdete další informace k zápisu.

Informace k organizaci a průběhu zápisu na 5. ZŠ Cheb

 1. Organizace zápisu
1.1 Termín zápisu
Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín zápisu na 5. ZŠ Cheb je stanoven následovně 

Úterý - 16. 4. 2024 14:00 – 17:00

Středa - 17. 4. 2024 14:00 – 17:00

 1.2 Místo zápisu:
Zápis se koná za osobní účasti dítěte v hlavní budově 5. základní školy Cheb, Matěje Kopeckého 1.

1.3 Potřebné dokumenty:
S sebou k zápisu si vezměte: rodný list dítěte; občanský průkaz zákonného zástupce; doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno – pouze v případě osobní návštěvy. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem. U podání elektronickou formou stačí rodný list dítěte doložený prostou kopií dálkovým způsobem.

 1.4. Vydání žádostí
Vydávání žádostí

25. 3. 2024 - 30. 4. 2024

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné získat třemi způsoby v období vydávání žádostí (25. 3. - 30. 4. 2024):

A. Vyplnění elektronického formuláře a vytištění žádosti

Na webové adrese:

https://zapisyzs.cheb.cz

B. Vyplnění formuláře žádosti v základní škole

Ve škole pouze ve dnech zápisu dne 16. a 17. dubna 2024 dle termínu zápisu – viz 1.1.

C. Stažením žádosti

Na webových stránkách školy www.5zscheb.cz

Důležité informace:

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat.

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje (V případě více jmen nebo víceslovného příjmení všechna jména apod.).

Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo zdravotního pojištění dítěte, které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

1.5. Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

- do datové schránky školy (bpjtguq ), nejdříve 1. dubna
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nejdříve 1. dubna
- poštou – 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, 350 02 Cheb
- osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

1.5.1 Plnění povinnosti školní docházky
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

1.5.2 Předčasný nástup k plnění školní docházky
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

1.5.3 Odklad školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce a

2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a

3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Poznámka: Pokud nemáte doklady k bodu 2 a 3, bude možné doložit později, ale v co nejkratší možné době.

2. Počet žáků, které je možné přijmout
Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny 3 třídy.

V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání žáků
Kritéria pro přijímání žáků do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

1. Dítě má v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodu 5. ZŠ Cheb.

2. Dítě bylo v předcházejícím školním roce zapsáno na 5. ZŠ Cheb a byl mu povolen odklad povinné školní docházky.

3. Dítě nemá v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodu 5. ZŠ Cheb, jeho zákonný zástupce prokáže, že ve spádové oblasti bydlí (jiný než trvalý pobyt).

4. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě má trvalý pobyt na území města Chebu.

5. Školu navštěvuje starší sourozenec dítěte a dítě nemá trvalý pobyt na území města Chebu.

6. Dítě má trvalý pobyt na území města Chebu.

7. Dítě nemá trvalý pobyt na území města Chebu.

Stanovení pořadí:

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od. 1. do 7. bodu. Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který při rozhodování přihlíží ke kapacitě školy a jednotlivých tříd.

Mgr. Jitka Řehořová, ředitel školy v.r.

 

 

Zvonění

1 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40
3 10:00 - 10:45
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:45 - 13:30
7 13:40 - 14:25
8 14:35 - 15:20

Odkazy

 

Projekty EU

           

Kontaktujte nás

5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace
Matěje Kopeckého 1
350 02 Cheb

Email: 5zscheb@5zscheb.cz

Telefon:
škola - 354 430 643, 736 481 605
jídelna - 354 431 926
družina - 354 432 610

Více kontaktů: zobrazit kontakty

IČO: 70987459
IZO: 102040842
datová schránka: bpjtguq

Zřizovatelem školy je: město Cheb

Zprávy e-mailem

Budete první informováni o novinkách, školních akcích, apod. Přihlášení odběru můžete kdykoliv zrušit.Co, kdo, kde, kdy: kalendář akcí

Kde nás najdete

Tip: Kliknutím na mapku přejdete na portál Mapy.cz