Informace školy

Informace pro zákonné zástupce – provoz školy ve školním roce 2020/2021

Napsal Václav Uhlík. Kategorie Informace školy

O stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech informuje škola takto: místem, kde budou zveřejňována aktuální oznámení pro žáky a jejich zákonné zástupce, jsou web školy na www.5zscheb.cz a školní informační systém EduPage. 

Onemocnění žáka nebo zaměstnance se hlásí neodkladně

a) na telefonním čísle 354 43 06 43
b) e-mailem na adrese příjmení třídního učitele @5zscheb.cz
c) omluvenky - školní informační systém EduPage 

Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen takto: a) Zákonní zástupci žáků a ostatní osoby se mohou uvnitř školy pohybovat pouze v prostoru šaten v budově ŠD při předávání dětí po nezbytně možnou dobu. b) Zákonní zástupci žáků a ostatní osoby se mohou uvnitř školy pohybovat pouze po předchozí telefonické domluvě s vyučujícím prostřednictvím kanceláře školy na čísle 354 43 06 43. 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

1. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby“ (§ 7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 

2. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti. 

3. Při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup: 

a) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy: - žák není vpuštěn do budovy školy, pokud je přítomen jeho zákonný zástupce, - pokud není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka, je nezbytné neprodleně oznámit tuto skutečnost zákonnému zástupci a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, 

b) příznaky se vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole: - neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a - současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

4. Izolace:

a) V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě nezletilého žáka u zadního vchodu hlavní budovy. 

b) Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. 

c) Prostor izolace musí být dobře udržovatelný a dezinfikovatelný, přirozeně větratelný oknem. d) Prostor není průchozí do jiné využívané místnosti, která je mimo izolační režim. 

e) Pro účely izolace je určená samostatná toaleta, která se nachází v blízkosti izolační místnosti (WC – muži). Tato není v době využití izolace používána dalšími osobami. 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem,

a) pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo

b) z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň třídy. 

Základní pravidla distanční výuky a doporučení pro zákonné zástupce žáka 

a) Distanční vzdělávání je pro žáky povinné, škola přizpůsobí vzdělávání a hodnocení 

podmínkám žáků. 

b) Distanční vzdělávání je legitimní formou vzdělávání, jeho upřednostňovanou formou je 

vzdělávání na dálku založené na dálkovém propojení pedagoga a žáka (zákonného zástupce). 

c) V rámci distančního vzdělávání jsou (pokud není rozhodnuto ředitelem školy jinak) vyučovány 

profilové předměty školy, tj. matematika, český jazyk, cizí jazyk a naukové předměty.

d) Obsah distančního vzdělávání odpovídá ŠVP (školnímu vzdělávacímu programu), v případě krátkodobého využití distančního vzdělávání (krátkodobá karanténa) je důraz kladen na opakování, procvičování a utužování probrané látky a na rozšíření dříve probraného učiva.

e) Distanční výuka probíhá zpravidla formou: 

- zasílání výukových materiálů elektronickou cestou - předávání tištěných materiálů a pokynů k samostatné práci s učebními texty 

vyzvedávaných zákonnými zástupci žáka - on-line přenos prezenční výuky - videokonference

f) Distanční vzdělávání dané třídy/předmětu zajištuje pedagog pověřený ředitelem školy. V ideálním případě je to pedagog vyučující daný předmět v rámci prezenční výuky, vzhledem k možné absenci řádného pedagoga (karanténa, nemocenská), může ředitel školy distanční výukou pověřit jiného pedagoga. 

g) V rámci distančního vzdělávání používá pedagog různé formy a metody práce, poskytuje žákovi efektivní zpětnou vazbu a je nápomocen řešit případné problémy (neporozumění zadání, problémy s připojením apod.). 

h) Garantem distančního vzdělávání v dané třídě je třídní učitel. Ten řeší primárně všechny 

případné problémy. 

i) V předmětech, které to svou povahou potřebují (tj. primárně český jazyk a cizí jazyk) bude probíhat minimálně 1x týdně výuka on-line propojením prostřednictvím videokonferencí a platformy Edupage či Classroomu mezi pedagogem a žákem. 

j) Pedagog hodnotí práci žáka s přihlédnutím k jeho podmínkám. Hodnocení z distančního vzdělávání je podkladem pro celkové hodnocení žáka v daném klasifikačním období. Hodnocení odpovídá klasifikaci při běžné prezenční výuce, neodevzdaná práce se hodnotí znakem A. 

k) Pokud žák nemá podmínky pro distanční vzdělávání, zákonný zástupce o tom informuje třídního učitele. Škola poté nabídne řešení takové situace (např. předání materiálů v hale školy, poskytnutí výpočetní techniky apod.). 

l) Pedagog při zadání práce stanovuje termíny dokončení práce. Tyto termíny slouží k lepší 

organizaci práce žáka. 

m) Pedagog zadává žákům převážně takový způsob práce, jehož odevzdání není spojeno se zbytečně náročnými postupy (focení, kopírování, skenování materiálů). Je vhodné co nejvíce 

využít online prostředí a online dokumentaci. Toto ustanovení je ale nutné přizpůsobit věkovým možnostem žáka. 

n) Pokud žák nepracuje, jsou o tomto informováni pedagogem zákonní zástupci (EduPage). o) Pokud je žák nemocen a nemůže pracovat, informuje o tomto zákonný zástupce třídního 

učitele a ten následně o této skutečnosti informuje i pedagogy ve své třídě. 

p) Pedagogové sbírají zpětnou vazbu od rodičů i žáků, vítána je i zpětná vazba přímo od rodičů. Pedagogové spolu komunikují a sdílejí své poznatky, postupy, informace a postřehy ohledně vzdělávání ve třídách. 

Mgr. Jitka Řehořová – ředitel školy 

Zvonění

1 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40
3 10:00 - 10:45
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:45 - 13:30
7 13:40 - 14:25
8 14:35 - 15:20

Odkazy

 

Kontaktujte nás

5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace
Matěje Kopeckého 1
350 02 Cheb

Email: 5zscheb@5zscheb.cz

Telefon:
škola - 354 430 643, 736 481 605
jídelna - 354 431 926
družina - 354 432 610

Více kontaktů: zobrazit kontakty

Zřizovatelem školy je: město Cheb

Zprávy e-mailem

Budete první informováni o novinkách, školních akcích, apod. Přihlášení odběru můžete kdykoliv zrušit.Co, kdo, kde, kdy: kalendář akcí

Kde nás najdete

Tip: Kliknutím na mapku přejdete na portál Mapy.cz