Školní metodik prevence

Minimální preventivní program

Napsal Václav Uhlík. Kategorie Školní metodik prevence

Minimální preventivní program 5. ZŠ pro školním rok 2012-2013.

5. ZŠ CHEB, Matěje Kopeckého 1

 MINIMÁLNÍ  PREVENTIVNÍ  PROGRAM

 

 školní rok 2012/2013

Výchozí dokumenty pro MPP školy:

Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, č.j.: 20006/2007-51

 

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č.j.:14423/99-22

 

Metodický pokyn ministra k  prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č.j.: 24 246/2008-6

 

Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j.: 10194/2002 – 14

 

Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j.:25884/2003-24

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č.72/2005Sb. – Příloha č.3

 2012/2013

Program prevence sociálně-patologických jevů na škole:

 

Úvod-Kritéria efektivního programu všeobecné prevence ve školách:

1. odpovídá věku dítěte
2.zahrnuje podstatnou část žáků
3. zahrnuje získání relevantních sociálních dovedností a dovedností potřebných pro život
4. bere v úvahu místní specifika
5. využívá pozitivní modely
6. zahrnuje legální i ilegální návykové látky
7. zahrnuje i snižování dostupnosti návykových rizik
8. je soustavný a dlouhodobý

Programy primární prevence usilují o to, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto nástroje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.

Prevence (dle WHO)
Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje prevenci jako soubor intervencí s cílem zamezit či snížit výskyt a šíření škodlivosti účinků užívání alkoholu a nealkoholových drog. WHO rozlišuje tři druhy prevence:


- primární prevence: předcházení užití u osob, které dosud nejsou s drogou v kontaktu
- sekundární prevence: předcházení vzniku a rozvoji závislosti u osob, které již drogu užívají

- terciální prevence: předcházení vážnému nebo trvalému zdravotnímu nebo sociálnímu poškození v souvislosti s užíváním drog

 

Primární prevence
Primární prevence zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojených s užíváním návykových látek, případně oddálit první kontakt s drogou.

Efektivní primární prevence
Efektivní primární prevence je odbornou veřejností akceptovaná úroveň poskytovaných služeb, která splňuje zásady efektivní primární prevence a která umožňuje dosáhnutí maximální kvality a efektivity preventivního působení s cílem předcházet problémům a následkům souvisejících se vznikem závislosti a dalších souvisejících problémů.

Specifická primární prevence
Specifickou primární prevencí se rozumí takové aktivity, které se zaměřují přímo na „primární prevenci užívání návykových látek“, tzn. jedná se o programy zaměřené již specificky na určitou formu sociálně-patologického chování. Explicitně se tedy zaměřují a snaží se řešit způsob, jak předcházet výskytu určité specifické formy takovéhoto chování, v tomto případě na užívání drog.

Nespecifická primární prevence
Nespecifickou primární prevencí se rozumí veškeré aktivity podporující zdravý životní styl, které ale nemají přímou souvislost s užíváním návykových látek, tj. aktivity blízké daným věkovým skupinám, které by byly poskytovány i v případě, že by problém spojený s užíváním návykových látek neexistoval. Jedná se tedy o aktivity, které obecně napomáhají snižovat riziko vzniku a rozvoje sociálně-patologických forem chování a zaměřují se spíše na protektivní faktory vzniku závislosti. Patří sem zájmové kroužky (jako např. kroužky při školách a školských zařízeních či lidových školách umění), dále sportovní aktivity (na všech úrovních) apod. Patří sem také programy zaměřené na zlepšení životního stylu.

 

 

Naše škola

Minimální preventivní program (MPP) vypracovaný pro ZŠ  má napomoci vytvořit pracovníkům školy podnětné prostředí pro výchovu a směrování žáků ke zdravému životnímu stylu a tím napomáhat eliminovat škodlivé jevy současné společnosti, jakými jsou závislosti fyzické i psychické, nezdravé mezilidské vztahy, v neposlední řadě pak i pomáhat v oblasti prevence vzniku psychických poruch vznikajících na základě působení výše uvedených negativních jevů.

 

Prevence prolíná všemi oblastmi života školy.Cílem preventivního programu není jen to, aby škola měla všechna rizika pod kontrolou, ale především zvýšení odolností dětí vůči sociálně patologickým jevům.

Snažíme se vytvářet prostředí vhodné pro zdravý vývoj dětí.

V dlouhodobých cílech prevence je eliminovat kouření a konzumaci alkoholu .

Pro nejbližší období je opět prvořadé začlenění nové třídy na druhém stupni -6a, aby se v naší škole dobře cítili a zároveň cítili i autoritu učitelů a navázali dobré vztahy se staršími spolužáky.

Na preventivních aktivitách se podílí celý školní sbor ve spolupráci s Policií ČR,Městskou policií, různé protidrogové programy aj.

 

Oblasti prevence

Protidrogová prevence

Prevence dalších závislostí-tabák,alkohol,náboženské sekty aj.

Prevence kriminality a poruch chování (šikana)

Výchova k manželství a rodičovství

Získávání sociálních dovedností

Volba životní cesty

 

 

Součástí programu jsou volnočasové aktivity, zájmové kroužky,účasti na soutěžích,školní výlety a výjezdy ...

 

Hlavní program- průběh celého školního roku

  1.stupeň

Bezpečné chování

Bezpečný kontakt se psy

Dopravní výchova

Zdravotní výchova

 

 2.stupeň

Jak si nenechat ublížit

Šikana

Kriminalita mládeže

Základy právního vědomí

Drogy I, II

Na prvním stupni-

V hodinách prvouky témata s preventivní náplní např. šikana, zdravý životní styl, bezpečnost dětí aj.

Na druhém stupni-

V hodinách NO,VKZ,VP aj. témata –prevence sociálně patologických jevů, zejména problém drogové závislosti, sexuálního chování nezletilých, bezpečnost dětí nejen ve škole,šikana,sexuálně přenosné choroby,sexuální deviace, antikoncepce,péče o zdraví, plánované rodičovství, zdravý životní styl a zdravá výživa-září až červen

V učebně PC využíváme program Sexuální výchova a na Internetu:

Drogovaporadna.cz

Pobavme-se-o-alkoholu.cz

Odrogach.cz

Stob.cz

drogy-info.cz/

sikana.cz/

prevcentrum.cz

antikoncepce.cz

aj.

Protidrogový preventista, výchovná poradkyně,aj. se zúčastní seminářů a přednášek zaměřených na prevenci sociálně-patologických jevů, seznámí s nimi ostatní pedagogické pracovníky.

Děti i dospělí mohou využívat publikace ze školní knihovny,případně i videokazety a DVD.

Ve střednědobém plánu máme v úmyslu uspořádat besedu s bývalým vězněm+ přednášku o trestní odpovědnosti,různá muzea, besedy s odborníky, opět navštívit památník v Terezínu.

V neposlední řadě je  naším cílem dále získávat podporu rodičovské veřejnosti i spolupráce se všemi pedagogickými i nepedagogickými pracovníky a vedením školy.

 

 Nadstavbové aktivity v rámci školy

Tím se rozumí vše, co se pro děti připravuje nad rámec běžné výuky.

Den otevřených dveří

Slouží především k prezentaci školy.

Dětský den

Branné cvičení

Spolupráce s Policií ČR, záchrannou službou a hasiči (besedy a exkurze).

Školní parlament

Zástupci tříd se pravidelně setkávají s vedoucí školního parlamentu a řeší aktuální problémy, vznášejí požadavky a zpětně informují žáky své třídy.

Sportovní soustředění

Lyžařský kurz pro žáky 7.-9.tříd

Filmová a divadelní představení

Akce pořádané v rámci PPP Cheb

Volnočasové aktivity pro žáky

Zájmové kroužky v rámci naší školy, žáci se účastní kroužků a akcí pořádaných i jinými organizátory (DDM Sova, sportovní organizace)

Besedy s dalšími neziskovými organizacemi (např. Linka bezpečí, Drop in)

Na další případné změny a nabídky reaguje škola v průběhu roku, tento program lze přizpůsobit konkrétním požadavkům, které mohou vyvstat.

 

Zpracovala: Mgr. Gabriela Tomsová

Zvonění

1 8:00 - 8:45
2 8:55 - 9:40
3 10:00 - 10:45
4 10:55 - 11:40
5 11:50 - 12:35
6 12:45 - 13:30
7 13:40 - 14:25
8 14:35 - 15:20

Odkazy

Kontaktujte nás

5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1, příspěvková organizace
Matěje Kopeckého 1
350 02 Cheb

Email: 5zscheb@5zscheb.cz

Telefon:
škola - 354 430 643, 736 481 605
jídelna - 354 431 926
družina - 354 432 610

Více kontaktů: zobrazit kontakty

Zřizovatelem školy je: město Cheb

Zprávy e-mailem

Budete první informováni o novinkách, školních akcích, apod. Přihlášení odběru můžete kdykoliv zrušit.Co, kdo, kde, kdy: kalendář akcí

Kde nás najdete

Tip: Kliknutím na mapku přejdete na portál Mapy.cz